ข้อควรรู้ก่อนกู้เงินซื้อบ้าน


สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกๆเมื่อจะซื้อบ้านก็คือ กู้เงินซื้อบ้าน แต่การจะกู้เงินซื้อบ้านนั้นก็ต้องมีการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมให้ดี เพื่อให้การยื่นกู้เงินซื้อบ้านนั้นผ่านไปได้ด้วยดี

สำหรับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อจะกู้เงินซื้อบ้าน ก็คือ ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ โดยจะต้องดูว่ารายได้ของผู้กู้ในแต่ละเดือนเป็อนย่างไร สามารถผ่อนชำระไหวหรือไม่ โดยการผ่อนชำระกับแบงก์นั้นไม่ควรเกิน 40% ของรายได้สุทธิ ถึงจะสามารถขอกู้เงินซื้อบ้านได้

สิ่งสำคัญต่อมาก็คือ ควรมีเงินออมไว้เพื่อค่าใช้จ่ายฉุกเฉินต่างๆไว้บ้าง เมื่อมีเหตุจำเป็นก็จะมีเงินก้อนนี้ไว้ใช้จ่าย โดยจำนวนเงินออมที่ดีควรมีประมาณเงินเดือนรวมกัน 6 เดือน

และสิ่งสุดท้ายก็คือการเตรียมหาข้อมูลแต่ละธนาคาร เพื่อดูว่าธนาคารไหนมีเงื่อนไขอะไรบ้าง โดยเลือกธนาคารไว้ประมาณ 2-3 แห่ง เผื่อว่าธนาคารแรกที่เลือกไม่อนุมัติ จะได้ไปยื่นธนาคารอื่นๆที่เราสำรองเอาไว้แล้วนั่นเอง

และเมื่อเลือกธนาคารที่จะยื่นกู้ซื้อบ้านได้แล้ว ก็ถึงเวลาเตรียมเอกสารในการยื่นกู้ โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นกู้ซื้อบ้าน มีดังนี้

1. เอกสารประจำตัว ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรราชการ-รัฐวิสาหกิจ , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี) , สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) , สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) และถ้าเป็นนิติบุคคล ก็ต้องมีสำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรองรับการจดทะเบียนนิติบุคคล

2. เอกสารที่เกี่ยวกับรายได้ ได้แก่ ใบรับรองเงินเดือน หรือหลักฐานการจ่ายเงินเดือนจากนายหน้า (สลิปเงินเดือน) , สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ถ้ามีสัญญาจ้าง ก็สามารถใช้สำเนาสัญญาว่าจ้างและหลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้างได้

ส่วนผู้ที่ประกอบวิชาชีพเฉพาะอย่าง แพทย์ วิศวกร ผู้สอบบัญชี สถาปนิก ควรมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วย พร้อมกับมีบัญชีเงินฝากพร้อมใบแจ้งยอดเงินฝากของผู้กู้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ส่วนหลักฐานอื่นๆที่สามารถนำมาใช้ได้ ก็ได้แก่ ใบหุ้นพันธบัตรรัฐบาล และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

แต่ถ้าเป็นนิติบุคคล ต้องมีสำเนางบการเงินปีล่าสุด และย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี , สำเนาแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี , สำเนาเอกสารแสดงสิทธิในทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน และแผนที่ตั้งของสถานประกอบการ

3. เอกสารอื่นๆ ได้แก่ สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญามัดจำ , สำเนาโฉนดที่ดิน , สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สัญญากู้เงิน และสัญญาจำนองจากสถาบันการเงินเดิม (รีไฟแนนซ์)
ในกรณีมีผู้กู้ร่วม จะต้องมีหลักฐานประจำตัวและหลักฐานรายได้ของผู้กู้ร่วมด้วย

และสิ่งสุดท้ายจริงๆที่เราควรรู้ก่อนกู้ซื้อบ้านก็คือ หลักทรัพย์ที่ค้ำประกันเงินกู้ เพราะเป็นอีกปัจจัยที่สถาบันการเงินใช้ประกอบพิจารณาการกู้ซื้อบ้านด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : home.co.th


Tag : ความรู้เรื่องบ้าน, บทความเกี่ยวกับบ้าน, การตกแต่งบ้าน, ไอเดียตกแต่งบ้าน, ฮวงจุ้ยบ้าน, เทคนิคการซื้อบ้าน, ผลวิจัยเกี่ยวกับบ้าน